WP3 - Sistemes d’explotació
Aquest component del projecte té per objectiu:

 

1. Estudiar la diversitat dels territoris, les orientacions i el tipus de gestió dels sistemes d’explotació agrícola en cada regió d’estudi.

 

2. Descriure i comparar la manera com els agricultors planifiquen i decideixen el funcionalment de les seves explotacions i com perceben els serveis ecosistèmics que proveeix la biodiversitat. L’objectiu es avaluar les limitacions i oportunitats des d’un punt de vista social, cultural i econòmic, a diferents nivells d’organització, que podrien afectar les possibles recomanacions per la biodiversitat i l’heterogeneïtat agrícola.

3. Construir i discutir collectivament (entre agricultors, organitzacions agrícoles, institucions governamentals, científics, conservacionistes), un model conceptual específic a cada regió que relacioni els patrons espacials dels paisatges agrícoles, les espècies existents i els processos ecològics, i les activitats i decisions dels agricultors i dels agents locals. El propòsit és de clarificar i generar unes pautes per a la gestió de l’heterogeneïtat dels cultius i identificar les estratègies per a l’èxit en la seva implementació.
Farmland © 2016-2020 - Tous droits réservés