Objectius de la investigació
Context

Els paisatges agrícoles ocupen un 40% de la superfície d’Europa. Juguen un paper important al proveir d’hàbitat a les plantes silvestres i als animals que contribueixen significativament en la producció agrícola a partir de serveis ecosistèmics tals com la pollinització de cultius i el control de plagues. En moltes regions els camps de cultiu s’estan fent cada cop més grans, i en moltes regions es cultiva actualment un menor número de cultius, especialitzant-se cada cop més en un determinat tipus de cultiu.

Quina relació hi ha entre els sistemes d’explotació agrícola, la percepció dels agricultors i els paisatges agrícoles? Com poden haver afectat aquests canvis en el patró dels paisatges agrícoles en la biodiversitat agrícola i en els serveis que aquests proveeixen a l’agricultura?

Els paisatges agrícoles que contenen àrees de vegetació naturals importants, tenen major biodiversitat i millors serveis pel seu ecosistema, però en moltes zones això no és factible perquè implicaria treure una part de la superfície en producció. Com alternativa, s’ha suggerit que la diversitat de cultius (cereal, colza, ametllers, oliveres, vinya, etc.) i de la mida de les parcelles, podria també estar relacionat amb la diversitat de plantes i animals i amb l’abastiment de serveis ecosistèmics, com la pollinització i el control natural de plagues. En aquest cas, seria possible millorar aquest serveis ecosistèmics, mantenint la superfície en producció. Aquesta qüestió, però, no s’ha estudiat mai a escala europea. Si es demostressin aquests efectes de l’heterogeneïtat dels cultius, això possibilitaria considerar la incorporació de noves polítiques agràries, sempre i quan fossin econòmica, social i culturalment viables.

És possible construir collectivament unes pautes agrícoles acceptables que promoguin els serveis ecosistèmics basats en la biodiversitat, mantenint la superfície cultivada?

 

 

Objectiu principal

El propòsit de FarmLand és investigar si és possible la que una major heterogeneïtat composicional i configuracional dels cultius (vegeu la imatge inferior) podria beneficiariar la biodiversitat i els serveis ecosistèmics en els paisatges agrícoles. No s’ha realitzat mai un estudi en el que es contemplin escales espacials tant grans i aproximacions que integrin aspectes tant diversos com en aquest.

Qüestions principals

Per tal d’assolir aquest objectiu, FarmLand es fa una sèrie de preguntes:

  1. Quina és la relació entre els sistemes agrícoles i la diversitat dels cultius?
  2. Quina és la relació entre la percepció dels agricultors i els sistemes agrícoles?
  3. Com perceben els agricultors l’heterogeneïtat de cultius, la biodiversitat i els serveis ecosistèmics?
  4. L’heterogeneïtat de cultius influencia la biodiversitat agrícola?
  5. L’heterogeneïtat de cultius influencia els serveis de regulació (pollinització, control biològic), de suport i els serveis agrícoles?
  6. Quines mesures de la biodiversitat agrícola estan més fortament relacionades amb els serveis ecosistèmics?
  7. Com podem construir collectivament unes pautes acceptables amb les que poder dissenyar uns patrons en el paisatge agrícola que promoguin els serveis ecosistèmics basats en la biodiversitat?

Plantejament

Per respondre aquestes qüestions, FarmLand desenvolupa una sèrie de plantejaments multidisciplinaris, multiregionals i multitaxonòmics:

• Els sistemes agrícoles, la percepció dels agricultors, la biodiversitat i els serveis ecosistèmics seran estudiats per a cada gradient d’heterogeneïtat de cultius.
• S’aplicaran els mateixos protocols per a les 8 regions agrícoles a Alemanya, França, Espanya, Regne Unit i Canadà.
• Els estudis de biodiversitat es realitzaran sobre ocells, plantes, papallones, abelles, sírfids, caràbids i aranyes.
• Els experiments es realitzaran per tal d’avaluar els serveis de pollinització i depredació d’insectes plaga

.
Farmland © 2016-2020 - Tous droits réservés